Plein-Air Work
2012 oil: Kingman County
2012 oil: Kingman County

2012 oil: McPherson County
2012 oil: McPherson County

2012 oil: Sumner County
2012 oil: Sumner County